Sund boendemiljö

Det är viktigt att Svenska Bostäder som fastighetsägare gör bra och aktiva materialval för att våra hyresgäster ska få en bra inomhusmiljö. Men det är också viktigt ur miljösynpunkt att minimera risken för framtida saneringskostnader. Företagets fastigheter inventeras löpande. Exempelvis görs miljöinventeringar inför ombyggnader för att förhindra att miljö- och hälsostörande ämnen sprids.

Bra inomhusmiljö

För allas trivsel i sin bostad är en sund inomhusmiljö viktig. I en god inomhusmiljö ingår mycket, exempelvis väl fungerande ventilation, god ljudmiljö, låg radonhalt och bra material. För att sätta ännu större fokus på denna viktiga fråga infördes 2008 ett inomhusmiljöindex. Indexet visar hur nöjda våra hyresgäster är med sin inomhusmiljö och hur aktivt bolaget arbetar med viktiga frågor som låga radonhalter, god ventilation och förebyggande av legionella.

Radon

Radon kan inte upptäckas på något annat sätt än genom mätningar. Varje år görs mätningar i våra lägenheter, målet är att 15 procent av lägenheterna i varje hus ska mätas.

När en lägenhet med för höga värden (över 200 Bq/kvm) påträffas genomförs om möjligt åtgärder innan nästa värmesäsong. De vanligaste åtgärderna är att sätta in extra ventilation eller täta mot radonkällan. När radonåtgärd genomförts görs en ny mätning nästkommande mätsäsong för att säkerställa att radonhalten i byggnaden är under gränsvärdet 200 Bq/kvm. 

Obligatorisk ventilationskontroll

Ventilationen kontrolleras enligt lagen om Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK. Intervallen för OVK beror på vilken typ av ventilation som finns i fastigheten samt vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. Det finns tre huvudtyper av ventilationssystem, självdragssystem, frånluftssystem och till- och frånluftssystem. Besiktningsintervallen är följande:

Förskolor och skolor 2 år
Till - och frånluft 3 år
Frånluft - och självdrag 6 år

Hus och material utan miljöfarliga ämnen

Svenska Bostäder arbetar aktivt för att göra bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt. Vi tar också hand om inbyggda föroreningar i våra fastigheter genom att alltid inventera och sanera i samband med ombyggnader. I övrigt utförs inventering och sanering vid behov. Som exempel blev arbetet med inventering och sanering av invändig och utvändig PCB klart 2010. Andra exempel kan vara:

Asbest

Så länge asbesten är hel gör den ingen skada där den sitter. Det är först vid till exempel rivning och ombyggnad som asbesten frigörs. Inför alla ombyggnadsprojekt genomförs en miljöinventering och en rivningsplan. Om asbest hittas i byggnaden anlitas företag som är specialister på området för sanering.

Flytspackel

Om flytspackel utsätts för fukt kan det orsaka innemiljöproblem. Dagens flytspackel har inte de här egenskaperna, men i äldre byggnader kan problem uppstå efter vattenskador. Om det gamla flytspacklet utsätts för fukt så att problem uppstår, görs en omfattande sanering av den drabbade lägenheten.

Sidan uppdaterad: 2014-02-03

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in